Τριπλό σύμβολο περίπου

Triple Approx SymbolΛύση:

Likeσως έτσι;

 documentclass {article} newcommand { tripprox} { setbox0 hbox {$ approx $}% mbox { makebox [0pt] [l] { raisebox {0.48 ht0} {$ approx $}} $ approx $}} begin {document} tripprox $ tripprox $ end {document}

εισαγάγετε εδώ την περιγραφή της εικόνας
Δεν είναι απάντηση, περισσότερο για τους unicode περίεργους και τους γραμματοσειρές -Υπάρχει ένας τριπλός μαθηματικός τελεστής tilde σε unicode (στο U+224B), ο οποίος, μετατρέπεται σε προφορά, στις διάφορες γραμματοσειρές των μαθηματικών μοιάζει με αυτό (αν το έχω κάνει σωστά - είναι εντελώς πειραματικό):τριπλή προφορά tilde

ΕΣΕΙΣ

 documentclass [12pt, varwidth, border = 6pt] {standalone} usepackage {xcolor} pagecolor {red! 3} usepackage {unicode-math} usepackage {accents} setmathfont {XITS Math} [Color = blue] setmathfontface masana {Asana Math} setmathfontface mdejavu {DejaVu Math} setmathfontface mtgdeja {TeX Gyre DejaVu Math} setmathfontface mpagella {TeX Gyre Pagella Math} setmathfontface gomonmathfont} TeX Gyre Schola Math} setmathfontface mtermes {TeX Gyre Termes Math} setmathfontface mlatin {Latin Modern Math} setmathfontface mcambria {Cambria Math} setmathfontface mfira {Fira Math} setmathfontface freefmfreeerif} mlibert {Libertinus Math} setmathfontface mnoto {Noto Sans Symbols} setmathfontface mqui {Quivira} setmathfontface mstixtwo {STIX Two Math} setmathfontface mstixgen {STIXGeneral} setmathfontface msymmontfontface msymmontfontface msymmontfontface msymmontfontface msymmontfontface msymmontfontface msymomfla} detokenize {Garamond-Math}} newcommand mfsize { Huge} setmainfont {Noto Serif} %Define ttilde in unico de-math-table.tex: % UnicodeMathSymbol {'0224B} { ttilde} { mathaccent} {triple tilde accent} % newcommand themassym { accentset { ttilde {}} {}} begin {document} section*{Sampling { mfsize $ themassym $}} vspace {24pt} begin {tabular} {rccl} XITS Math & mfsize $ themassym $ & mfsize $ mcambria themassym $ & Cambria Math \ & & & \ Asana Math & mfsize $ masana { themassym} $ & mfsize $ mfira themassym $ & Fira Math \ & & & \ DejaVu Math & mfsize $ mdejavu themassym $ & mfsize $ mfreeserif themassym $ & FreeSerif \ & & &   Tex Gyre Bonum Math & mfsize $ mbonum themassym $ & mfsize $ mlibert themassym $ & Libertinus Math \ & & & \ Tex Gyre DejaVu Math & mfsize $ mtgdeja themassym $ & mfsize $ mnoto themassym $ & Noto Sans Symbols \ & & &   Tex Gyre Pagella Math & mfsize $ mpagella themassym $ & mfsize $ mqui themassym $ & Quivira \ &    Tex Gyre Schola Math & mfsize $ mschola themassym $ & mfsize $ mstixtwo themassym $ & STIX Tw o Math \ & & & \ Tex Gyre Termes Math & mfsize $ mtermes themassym $ & mfsize $ mgaramond themassym $ & Garamond-Math \ & & & \ Latin Modern Math & mfsize $ mlatin themassym $ & mfsize $ msymbola themassym $ & Symbola \ end {tabular} end {document}