Η συνάρτηση SQLite instr () βρίσκει τη θέση της συμβολοσειράς

Sqlite Instr Function Finds String PositionΚατά τη χρήση της δήλωσης sql αναπόφευκτα για να βρείτε τη θέση ενός χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά, στο mysql, το mysql: positon (substr, str) επιστρέφει την πρώτη εμφάνιση του υποστρώματος substring στο str. Στο sqllite, The instr(ori_str,sub_str) function can also do this.

instr(ori_str,sub_str)Ονομα Περιγραφή
ori_str Η συμβολοσειρά προς αναζήτηση.
sub_str Η συμβολοσειρά προς αναζήτηση εντός του ori_str.instr(ori_str,sub_str)Ονομα Περιγραφή
ori_str Η συμβολοσειρά προς αναζήτηση.
sub_str Η συμβολοσειρά προς αναζήτηση εντός του ori_str.